ADHURIMI DHE PËRGJEGJËSITË FETARE

0
Adhurim do të thotë të përulesh e të tregosh bindje ndaj Atij që adhuron, të bësh ato gjëra që Zotit tonë i pëlqejnë dhe...

FEJA ISLAME

0
Feja është tërësia e rregullave hyjnore, të cilat Zoti i Madhëruar ua ka dërguar njerëzve me anë të profetëve të Tij. Gjatë gjithë historisë njerëzore,...

MEDHHEBI (SHKOLLA JURIDIKE) HANEFI

0
Kjo shkollë juridike lidhet me emrin e dijetarit muxhtehid, juristit dhe kolosit, Imam Adhamit, Ebu Hanife En-Nu’man bin Thabit. Ai lindi në vitin 80...

SHKOLLAT JURIDIKE ISLAME (MEDHHEBET)

0
Nocioni “medhheb (shkollë juridike)” në terminologjinë e jurisprudencës islame ka domethënien: metodë e veçantë e dijetarit (muxhtehidit) për nxjerrjen e dispozitave praktike të së...

BURIMET E SË DREJTËS ISLAME (SHERIATIT)

0
Burimet kryesore mbi të cilat bazohet dhe nga të cilat nxirren dispozitat e sheriatit islam janë: Kur’ani. Nocioni “El-Kur’an” është infinitivi që ka...

Mes’hi

0
Në fenë islame janë bërë shumë lehtësime lidhur me kryerjen e dety­rimeve fetare. Një ndër to është dhënia mes’h mbi meste, fashë...

TE FUNDIT