DISTANCA QË DUHET MBAJTUR NDËRMJET KËMBËVE

0
Një pyetje që ndoshta vjen në mendjet e shumë njerëzve është: Si duhet të qëndroj në namaz? A duhet të qëndroj dhe këmbët e...

VEPRIMET E NDALUARA NË ISLAM DHE PENDIMI

0
Veprimet e ndaluara në fenë Islame quhen harame. Kur veprohet një gjë që është e ndaluar (haram) në fe, është gjynah. Allahu (xh.sh.) ka...

DETYRAT TONA MORALE

0
Detyrat tona ndaj Allahut Allahu na ka krijuar dhe na ka dhënë jetë. Ai ka krijuar botën ku jetojmë, qiellin, tokën... Hëna, dielli, yjet, retë,...

KURBANI, URTËSITË DHE LLOJET E TIJ

0
Kurban, në kuptimin gjuhësor do të thotë “të afrohesh, mjet që të afron me Zotin”. Ndërsa në literaturën islame ka kuptimin “të therësh një...

SADAKAJA E FITRIT

0
Fitr do të thotë krijim, natyrë, mbyllje e agjërimit, etj. Sadakaja ose lëmosha e fitrit quhet shkurt edhe fitre. Sadakaja e fitrit është një...

JURISPRUDENCA E AGJËRIMIT

0
Kush duhet të agjërojë   Ashtu si te adhurimet e tjera, edhe te agjërimi, janë bërë përgjegjës për të agjëruar personat që kanë zotëruar kriterat e...

ETIKA E XHAMISË

0
Respekti ndaj xhamisë është detyrë për çdo mysliman. Në mënyrë të përmbledhur po i parashtrojmë më poshtë disa detyra që kemi ndaj saj: Në...

IMAM EBU HANIFE DHE HADITHI

0
Viti 80 h dëshmoi lindjen e një personaliteti të madh, i cili e angazhoi veten e tij në mësimin e shkencave islame me dijetarët e mëdhenj të...

LLOJET E NAMAZEVE

0
Namazi i Xhumasë   Namazi i xhumasë është farz dhe falet me xhemat në kohën e namazit të drekës së ditës së premte. Xhemati në këtë...

NAMAZI DHE DISPOZITAT E TIJ

0
Falja e namazit është kushti i dytë dhe më i rëndësishëm i fesë Islame pas dëshmisë së shehadetit. Pesë namazet ditore janë bërë farz...

TE FUNDIT