SHËRIMI I BRENGAVE DHE PROBLEMEVE NËN HIJEN E KUR’ANIT DHE SUNETIT

0
   Çfarë synojmë me shërim? Kur’ani dhe Suneti posedojnë ilaç për shërimin e pikëllimit dhe brengave, sidomos nëse ato janë shkaktuar nga faktorë të jashtëm. Ky...

MBI DEBATIN RRETH MEVLUDIT

0
Duke qenë se jemi ne muajin Rabiul Euel, muaj në të cilin ka lindur Profeti (a.s.), muaji i cili në trojet tona njihet si...

Punët e mira e akordojnë zemrën dhe jetën e myslimanit sipas Kur’anit

0
“Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija dhe...

KONCEPTI I KUR’ANIT 2

0
Kur’ani, nuk është vetë fjala e Pejgamberit por është libri i shpallur nga Allahu. Ai, është mrekullia më e madhe që dëshmon Pejgamberinë dhe,...

KONCEPTI I KUR’ANIT 1

0
Në lidhje me rrënjën e fjalës ka pasur diskutime. Disa kanë thënë që është paskajore, e cila ka kuptimin e “leximit” që vjen nga...

KUR NA PRANOHET LUTJA?

0
Dikush e pyeti imam Ahmedin: “O imam i nderuar, kur na pranohen lutjet? Imami Ahmedi iu përgjigj: “Kur ato shoqërohen me përgjërim.” Burri i tha: “Ma...

LUTJA DHE VETËDIJA E IHSANIT TE PROFETI A.S.

0
Në hadithin e njohur me emrin “Hadithi i Xhibrilit a.s.”, Profeti ynë, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, pasi ka shprehur shtyllat...

FRUTI NË MJEKËSINË PROFETIKE

0
Janë një sërë thëniesh të Profetit mbi vetë mjekësinë dhe posaçërisht lidhur me atë që quhet profilaksi. Fundja, një pjesë të madhe të mjekësisë...

Kremtimi i festave dhe i rasteve të tjera festive në Islam

0
Të treguarit interesim, qoftë në mënyrë individuale ose kolektive, lidhur me ndonjë çështje, është diçka që ndodh nga natyra e njeriut. Rasti që festohet mund...

GJEOGRAFIA DHE KUR’ANI

0
Kur’ani është një libër i shenjtë, i cili pasqyron udhëzimet e Allahut (Zotit) për njerëzimin nëpërmjet të dërguarit të Tij të fundit, Muhamedit a.s....

TE FUNDIT