ADHURIMI DHE PËRGJEGJËSITË FETARE

0
Adhurim do të thotë të përulesh e të tregosh bindje ndaj Atij që adhuron, të bësh ato gjëra që Zotit tonë i pëlqejnë dhe...

FEJA ISLAME

0
Feja është tërësia e rregullave hyjnore, të cilat Zoti i Madhëruar ua ka dërguar njerëzve me anë të profetëve të Tij. Gjatë gjithë historisë njerëzore,...

BURIMET E SË DREJTËS ISLAME (SHERIATIT)

0
Burimet kryesore mbi të cilat bazohet dhe nga të cilat nxirren dispozitat e sheriatit islam janë: Kur’ani. Nocioni “El-Kur’an” është infinitivi që ka...

NAMAZI DHE DISPOZITAT E TIJ

0
Falja e namazit është kushti i dytë dhe më i rëndësishëm i fesë Islame pas dëshmisë së shehadetit. Pesë namazet ditore janë bërë farz...

KURBANI, URTËSITË DHE LLOJET E TIJ

0
Kurban, në kuptimin gjuhësor do të thotë “të afrohesh, mjet që të afron me Zotin”. Ndërsa në literaturën islame ka kuptimin “të therësh një...

Mes’hi

0
Në fenë islame janë bërë shumë lehtësime lidhur me kryerjen e dety­rimeve fetare. Një ndër to është dhënia mes’h mbi meste, fashë...

SHKOLLAT JURIDIKE ISLAME (MEDHHEBET)

0
Nocioni “medhheb (shkollë juridike)” në terminologjinë e jurisprudencës islame ka domethënien: metodë e veçantë e dijetarit (muxhtehidit) për nxjerrjen e dispozitave praktike të së...

VEPRIMET E NDALUARA NË ISLAM DHE PENDIMI

0
Veprimet e ndaluara në fenë Islame quhen harame. Kur veprohet një gjë që është e ndaluar (haram) në fe, është gjynah. Allahu (xh.sh.) ka...

ETIKA E XHAMISË

0
Respekti ndaj xhamisë është detyrë për çdo mysliman. Në mënyrë të përmbledhur po i parashtrojmë më poshtë disa detyra që kemi ndaj saj: Në...

IMAM EBU HANIFE DHE HADITHI

0
Viti 80 h dëshmoi lindjen e një personaliteti të madh, i cili e angazhoi veten e tij në mësimin e shkencave islame me dijetarët e mëdhenj të...

TE FUNDIT