SHKOLLAT JURIDIKE ISLAME (MEDHHEBET)

0
Nocioni “medhheb (shkollë juridike)” në terminologjinë e jurisprudencës islame ka domethënien: metodë e veçantë e dijetarit (muxhtehidit) për nxjerrjen e dispozitave praktike të së...

ADHURIMI DHE PËRGJEGJËSITË FETARE

0
Adhurim do të thotë të përulesh e të tregosh bindje ndaj Atij që adhuron, të bësh ato gjëra që Zotit tonë i pëlqejnë dhe...

BURIMET E SË DREJTËS ISLAME (SHERIATIT)

0
Burimet kryesore mbi të cilat bazohet dhe nga të cilat nxirren dispozitat e sheriatit islam janë: Kur’ani. Nocioni “El-Kur’an” është infinitivi që ka...

JURISPRUDENCA E AGJËRIMIT

0
Kush duhet të agjërojë   Ashtu si te adhurimet e tjera, edhe te agjërimi, janë bërë përgjegjës për të agjëruar personat që kanë zotëruar kriterat e...

DETYRAT TONA MORALE

0
Detyrat tona ndaj Allahut Allahu na ka krijuar dhe na ka dhënë jetë. Ai ka krijuar botën ku jetojmë, qiellin, tokën... Hëna, dielli, yjet, retë,...

Mes’hi

0
Në fenë islame janë bërë shumë lehtësime lidhur me kryerjen e dety­rimeve fetare. Një ndër to është dhënia mes’h mbi meste, fashë...

ABDESI – GUSLI – TEJEMUMI

0
Pastërtia është shumë e rëndësishme që të jetojmë të shëndetshëm. Pranimi i adhurimeve dhe ruajtja e shëndetit janë të lidhura me pastërtinë. Për këtë...

MËNYRA E MBAJTJES SË DUARVE NË NAMAZ

0
Gjatë hyrjes në disa xhami, një person përballet me një grumbull njerëzish të ndryshëm. Ai vëren dikë që qëndron në namaz me duart e...

DISTANCA QË DUHET MBAJTUR NDËRMJET KËMBËVE

0
Një pyetje që ndoshta vjen në mendjet e shumë njerëzve është: Si duhet të qëndroj në namaz? A duhet të qëndroj dhe këmbët e...

NAMAZI DHE DISPOZITAT E TIJ

0
Falja e namazit është kushti i dytë dhe më i rëndësishëm i fesë Islame pas dëshmisë së shehadetit. Pesë namazet ditore janë bërë farz...

TE FUNDIT