Namazi është drita e syve

0
“Allahu ua ka bërë farz robve pesë kohë namaz. Atij që i fal këto namaze plotësisht pa i nënvleftësuar, Allahu i ka dhënë fjalën...

MOS U ZEMËRO!

0
 Ebu Hurejra tregon se një njeri i tha Profetit (a.s.): Më jep një këshillë! Ai i tha: “Mos u zemëro!” Tjetri e përsëriti pyetjen...

Durimi, dhuntia më e madhe

0
“Kush kërkon të durojë, Allahu i jep durim dhe askujt nuk i është dhënë dhunti më e mirë dhe më e madhe, se sa...

Turpi është pjesë e besimit

0
Transmetohet nga Umran ibn Husejn se Profeti Muhamed (s.a.s.) ka thënë: “Turpi nuk sjell tjetër veçse të mira” Turpi për të cilën i dërguari i...

Njeriu ёshtё me atё qё do

0
Kur profeti Muhamed a.s. ishte nisur për luftë, Theubani nuk mundi të ishte me të. Në kthim të...

Kotësirat

0
Profeti i nderuar shprehet kështu në një hadith: “Braktisja e kotësive është ndër bukuritë e Islamit të personit”. Kotësi do të thotë të merresh...

FRUTI NË MJEKËSINË PROFETIKE

0
Janë një sërë thëniesh të Profetit mbi vetë mjekësinë dhe posaçërisht lidhur me atë që quhet profilaksi. Fundja, një pjesë të madhe të mjekësisë...

Devotshmëria dhe sjellja e mirë

0
“Frikësoju Allahut kudo që të jesh. Veprën e keqe pasoje me vepër të mirë që ta fshijë atë (të keqen) dhe sillu mirë me...

Vlera e nijetit në fenë Islame

0
“Veprat vlerësohen sipas nijetit (qëllimit) dhe çdo njeriut i takon ajo që ka për nijet”. Njeriu është krijuar në formën më të bukur nga Zoti...

Tre Muajt e begatë

0
“Allahu im! Na i bëj të bekuara Rexhepin dhe Shabanin dhe na e bëj të bekuar muajin e Ramazanit” Begatitë e Allahut ndaj robërve të...

TE FUNDIT