Tre Muajt e begatë

0
“Allahu im! Na i bëj të bekuara Rexhepin dhe Shabanin dhe na e bëj të bekuar muajin e Ramazanit” Begatitë e Allahut ndaj robërve të...

MOS U ZEMËRO!

0
 Ebu Hurejra tregon se një njeri i tha Profetit (a.s.): Më jep një këshillë! Ai i tha: “Mos u zemëro!” Tjetri e përsëriti pyetjen...

Vlera e nijetit në fenë Islame

0
“Veprat vlerësohen sipas nijetit (qëllimit) dhe çdo njeriut i takon ajo që ka për nijet”. Njeriu është krijuar në formën më të bukur nga Zoti...

FRUTI NË MJEKËSINË PROFETIKE

0
Janë një sërë thëniesh të Profetit mbi vetë mjekësinë dhe posaçërisht lidhur me atë që quhet profilaksi. Fundja, një pjesë të madhe të mjekësisë...

Falenderimi, virtyt i paçmuar

0
Transmetohet nga Mugire: Profeti (a.s.) ka qëndruar aq gjatë duke falur namaz, derisa i janë enjtur këmbët dhe Aishja i tha: Allahu t’i ka...

Namazi është drita e syve

0
“Allahu ua ka bërë farz robve pesë kohë namaz. Atij që i fal këto namaze plotësisht pa i nënvleftësuar, Allahu i ka dhënë fjalën...

Turpi është pjesë e besimit

0
Transmetohet nga Umran ibn Husejn se Profeti Muhamed (s.a.s.) ka thënë: “Turpi nuk sjell tjetër veçse të mira” Turpi për të cilën i dërguari i...

Përfolja dhe pasojat e saj

0
Hz. Muhamedi (a.s.) i thotë sahabëve: “A e dini ç’është përfolja”? Sahabët i thanë: Allahu dhe i dërguari i tij e dinë më mirë....

Ndjenja më mizore, smira

0
“Në një zemër nuk mund të gjenden së bashku edhe besimi (iman), edhe smira (hased).” Smira në fjalor, është ndjenjë e lakmisë dhe e...

Devotshmëria dhe sjellja e mirë

0
“Frikësoju Allahut kudo që të jesh. Veprën e keqe pasoje me vepër të mirë që ta fshijë atë (të keqen) dhe sillu mirë me...

TE FUNDIT