ETIKA E XHAMISË

0
Respekti ndaj xhamisë është detyrë për çdo mysliman. Në mënyrë të përmbledhur po i parashtrojmë më poshtë disa detyra që kemi ndaj saj: Në...

IMAM EBU HANIFE DHE HADITHI

0
Viti 80 h dëshmoi lindjen e një personaliteti të madh, i cili e angazhoi veten e tij në mësimin e shkencave islame me dijetarët e mëdhenj të...

LLOJET E NAMAZEVE

0
Namazi i Xhumasë   Namazi i xhumasë është farz dhe falet me xhemat në kohën e namazit të drekës së ditës së premte. Xhemati në këtë...

NAMAZI DHE DISPOZITAT E TIJ

0
Falja e namazit është kushti i dytë dhe më i rëndësishëm i fesë Islame pas dëshmisë së shehadetit. Pesë namazet ditore janë bërë farz...

ABDESI – GUSLI – TEJEMUMI

0
Pastërtia është shumë e rëndësishme që të jetojmë të shëndetshëm. Pranimi i adhurimeve dhe ruajtja e shëndetit janë të lidhura me pastërtinë. Për këtë...

TEFSIRI I SURES FATIHA

0
Surja “El-Fatiha” ka zbritur në Mekë. Ka shtatë ajete. Emërtohet Fatiha, sepse me të fillon Kur’ani dhe namazi. Sipas Haxhi Vehbi Dibrës, kjo sure...

ADHURIMI DHE PËRGJEGJËSITË FETARE

0
Adhurim do të thotë të përulesh e të tregosh bindje ndaj Atij që adhuron, të bësh ato gjëra që Zotit tonë i pëlqejnë dhe...

BESIMI NË ISLAM

0
Njeriu është një qenie e përbërë prej shpirtit dhe trupit. Ashtu sikurse ka nevojë trupi për ushqime që hahen e pihen, edhe shpirti ka...

FEJA ISLAME

0
Feja është tërësia e rregullave hyjnore, të cilat Zoti i Madhëruar ua ka dërguar njerëzve me anë të profetëve të Tij. Gjatë gjithë historisë njerëzore,...

MEDHHEBI (SHKOLLA JURIDIKE) HANEFI

0
Kjo shkollë juridike lidhet me emrin e dijetarit muxhtehid, juristit dhe kolosit, Imam Adhamit, Ebu Hanife En-Nu’man bin Thabit. Ai lindi në vitin 80...

TE FUNDIT