LUMTURIA DHE BESIMI

0
  Dihet se lumturia është parajsa e ëndrrave të çdo njeriu e që kërkohet prej të gjithë njerëzve. Lind pyetja: Ku është lumturia? Është një pyetje...

TOLERANCA NDËRFETARE NË TRADITËN PROFETIKE

0
Toleranca dhe harmonia ndërfetare në Islam, shohim se buron nga Kur’ani dhe Tradita Profetike e Hz. Muhamedit (a.s.). Në këtë artikull do të trajtojmë...

TË GJITHË KEMI NEVOJË PËR MËSHIRËN E TIJ

0
Falënderime të panumërta i qofshin Zotit që në mesin e njerëzve na ndriçoi me besim. Me anë të këtij besimi ndryshuan jetët tona, si...

SAKRIFICAT E SAHABËVE NË MISIONIN E KUMTIMIT TË FESË

0
“Sahabe” quhet çdokush i cili ka parë Rasulallahun a.s. me sy të lirë, që ka jetuar pak kohë me të dhe që i ka...

IMAM EBU HANIFE DHE HADITHI

0
Viti 80 h dëshmoi lindjen e një personaliteti të madh, i cili e angazhoi veten e tij në mësimin e shkencave islame me dijetarët e mëdhenj të...

PAQJA, SIGURIA DHE ROLI I LIDERËVE TË BESIMIT

0
Nisur nga termi “islam”, kuptojmë që në thelbin e tij ka paqen. Kjo për faktin se njeriu i nënshtrohet vetëm Krijuesit, Zotit të Lartësuar,...

LUTJA SI PRAKTIKË PROFETIKE EDUKIMI

0
Njeriu është krijuar dhe përsosur në strukturën dhe funksionimin e tij fizik. Tërë trupi i tij, që nga qeliza e deri te sistemet e...

Kaside el-Burde

0
(Kushtuar profetit Muhamed a.s nga poeti i madh Busajriu)   Muhamedi është prijës për gjithësinë, xhindë, arabë, të huaj e për mbarë njerëzinë. Urdhërues e ndalues është profeti ynë; i...

TEFSIRI I SURES FATIHA

0
Surja “El-Fatiha” ka zbritur në Mekë. Ka shtatë ajete. Emërtohet Fatiha, sepse me të fillon Kur’ani dhe namazi. Sipas Haxhi Vehbi Dibrës, kjo sure...

GRUAJA ËSHTË FORCA EKUILIBRUESE E ÇDO SHOQËRIE

0
Femra shfaqet herë si nënë, herë si vajzë, herë si motër, herë si bashkëshorte dhe në shumë role të tjera në shoqëri, duke u...

TE FUNDIT